Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
16:13, 16 kwietnia, 2024
temperature icon 12°C
Humidity 42 %
Wind Gust: 24 mph

Przewodnik Pacjenta KRUS

PLAN  TURNUSÓW DLA ROLNIKÓW, OSÓB UPRAWNIONYCH DO EMERYTURY ROLNICZEJ I DZIECI ROLNIKÓW NA 2024 ROK – Terminy Turnusów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Dzieci I

Dzieci II

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

 02.01. – 22.01.

22.01. – 11.02. 

12.02. – 03.03.

 04.03. – 24.03.

25.03. – 14.04.

15.04. – 05.05.

06.05. – 26.05.

27.05. – 16.06.

17.06. – 07.07. 

08.07. – 28.07.

29.07. – 18.08.

19.08. – 08.09.

09.09. – 29.09. 

30.09. – 20.10. 

21.10. – 10.11.

11.11 – 01.12.

02.12. – 22.12.

PLAN TURNUSÓW REGENERACYJNYCH DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK – Terminy Turnusów 

II

III

IV

V

VI

VII 

VIII

IX 

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

08.01. – 14.01.

15.01. – 21.01.

29.01. – 04.02. 

05.02. – 11.02. 

19.02. – 25.02. 

26.02. – 03.03. 

11.03. – 17.03. 

18.03. – 24.03. 

08.04. – 14.04. 

22.04. – 28.04.

13.05. -19.05. 

20.05. – 26.05. 

03.06. – 09.06.

10.06. – 16.06.

24.06. – 30.06. 

Praktyczne wskazówki

 • Przyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS powinien nastąpić w dniu oznaczonym na skierowaniu.
 • Skierowanie ważne jest od. godz. 7.00 rano pierwszego dnia do godz. 22.00 ostatniego dnia pobytu. 
 • Dojazd do Centrum: połączenie autobusowe lub kolejowe do Kalisza, gdzie przed dworcem PKP o godz. 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00 i 19.00 będzie czekał samochód służbowy z Centrum marki Volkswagen o nr rej. PPL VW87. 
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy co najmniej na 10 dni przed oznaczoną datą rozpoczęcia turnusu, zwrócić skierowanie do własnego Oddziału Regionalnego KRUS.
 • Wyjeżdżając do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS należy zabrać skierowanie, dowód osobisty, wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (dotyczy wniosku wystawionego przez lekarza leczącego) oraz posiadaną dokumentację z leczenia (np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych oraz zdjęcia rentgenowskie itp.). 
 • Po przyjeździe Pacjent zostanie zapoznany ze szczegółowym regulaminem obowiązującym w Centrum. 
 • Prosimy o zabranie ze sobą kostiumu kąpielowego, gumowych klapek oraz dresu do ćwiczeń gimnastycznych. 
 • Skierowanie ważne jest wyłącznie na turnus wskazany na odwrocie skierowania, bez prawa odstąpienia innej osobie. Nie upoważnia do zabrania dziecka lub innej osoby. 
 • Zwrot kosztów podróży w jedną stronę, za dojazd do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępem środkiem transportu zbiorowego nastąpi na podstawie pisemnego wniosku zawierającego oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, bez względu na tytuł uprawnień. Prosimy o zachowanie biletów lub rachunków do rozliczenia.  /Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013./ Wypłata środków następuje najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
 • Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone przez siebie szkody w urządzeniach  i wyposażeniu Centrum. 
 • Pacjent zostaje zapoznany z obowiązkiem poniesienia opłat za ewentualne tzw. pustostany, podczas wstępnego badania co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne z nieprzyjęciem Regulaminu Organizacyjnego Centrum w całości i odmową pacjenta przyjęcia do Centrum , za co również ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości pełnej stawki za każdy niewykorzystany dzień turnusu. 
 • Pacjent przebywający na podstawie skierowania KRUS może czasowo wyjechać z Centrum wyłącznie za zgodą Dyrektora lub lekarza Centrum. 
 • Pacjent ponosi koszty ewentualnej rezygnacji z leczenia w trakcie turnusu rehabilitacyjnego w wysokości pełnej odpłatności realizowanej przez Centralę KRUS w ramach umowy z Centrum. 
 • Ewentualną zgodę na późniejszy przyjazd lub wyjazd pacjenta z leczenia z przyczyn losowych wydaje Dyrektor, który dodatkowo podejmuje decyzję o pobieraniu opłaty, o której mowa powyżej. 

Zasady pobierania opłat za tzw. pustostany

 1. Pacjent przebywający na podstawie skierowania KRUS jest zobowiązany do wykorzystania w pełnym wymiarze 21 dniowym wymiarze leczenia, terminu pobytu, zgodnie z wyrażoną zgodą pacjenta na odbycie turnusu w danym terminie. Leczenie ma charakter stacjonarny i jego przerwanie jest możliwe jedynie z powodu przeciwwskazań medycznych w trakcie trwania turnusu.
 2. Pacjent ponosi koszty nieobecności na turnusie powstałej w wyniku: późniejszego przyjazdu na turnus niż w dniu wskazanym w skierowaniu z przyczyn losowych, osobistych, na którego zgodę wyraża Dyrektor lub lekarz Centrum; wypisu dyscyplinarnego lub innej nieobecności w trakcie trwania turnusu.
 3. Wysokość opłaty za powstały pustostan, o którym mowa to cena osobodnia rozliczanego z KRUS w ramach skierowania. Centrum nie potrąca opłat od pacjentów za powstałe pustostany jedynie w wyniku nieprawidłowego skierowania lub przeciwskazań medycznych zaistniałych w trakcie trwania turnusu.
 4. Poprzez pojęcie ,,nieprawidłowe skierowanie” należy rozumieć wszelkie stany chorobowe uniemożliwiające rozpoczęcie rehabilitacji stwierdzone przez lekarza Centrum po przyjeździe pacjenta na turnus. Fakt stwierdzenia przeciwskazań do rehabilitacji powinien być bezwzględnie odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta i potwierdzony przez lekarza. 
 5. Centrum pobiera opłatę od pacjentów wypisanych dyscyplinarnie oraz w przypadku samowolnego opuszczenia Centrum w wysokości pełnej stawki odpłatności jak za osobodzień w działalności rehabilitacyjnej.  
 6. W przypadku dzieci przebywających na leczeniu rehabilitacyjnym w Centrum, na podstawie skierowania KRUS, wcześniejsze wyjazdy możliwe są jedynie w przypadku przeciwskazań medycznych zaistniałych w trakcie turnusu lub konieczności przedterminowego zakończenia leczenia z powodu wystąpienia problemów związanych z adaptacją dziecka na turnusie. Za wszelkie inne tzw. pustostany, wypadające w trakcie turnusu opłatę ponoszą rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni w wysokości pełnej stawki odpłatności rozliczanej z KRUS za każdy osobodzień. 
 7. Pacjent zostaje zapoznany z obowiązkiem poniesienia opłat za ewentualne tzw. pustostany, podczas wstępnego badania co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CRR KRUS w Jedlcu.  Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne z nieprzyjęciem Regulaminu Organizacyjnego Centrum w całości i odmową pacjenta przyjęcia do Centrum , za co również ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości pełnej stawki za każdy niewykorzystany dzień turnusu. 
 8. Pacjent przebywający na podstawie skierowania KRUS może czasowo wyjechać z Centrum wyłącznie za zgodą Dyrektora lub lekarza Centrum. 
 9. Pacjent ponosi koszty ewentualnej rezygnacji z leczenia w trakcie turnusu rehabilitacyjnego w wysokości pełnej odpłatności realizowanej przez Centralę KRUS w ramach umowy z Centrum. 
 10. Ewentualną zgodę na późniejszy przyjazd lub wyjazd pacjenta z leczenia z przyczyn losowych wydaje Dyrektor, który dodatkowo podejmuje decyzję o pobieraniu opłaty, o której mowa powyżej. 

Zalecenia dla pobierających zabiegi

 • Na zabiegi należy zgłaszać się punktualnie, zgodnie z godziną podaną na karcie zabiegowej. Jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu leczenia i organizacji pracy personelu. 
 • Zabiegi pobierać ściśle wg. zaleceń lekarskich zapisanych w karcie zabiegowej. Nie należy samodzielnie zmieniać rodzaju, ilości lub kolejności zabiegów, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia. 
 • Kartę zabiegową należy okazywać lekarzowi przy każdej wizycie oraz osobą wykonującym zabiegi. Umożliwia to sprawne i bezpieczne świadczenie usług medycznych. 
 • O wszystkich niepokojących dolegliwościach pacjent niezwłocznie powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę. Tylko w ten sposób można zapobiec powikłaniom i dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
 • Po każdym zabiegu rehabilitacyjnym należy przestrzegać zalecanego odpoczynku. Odpoczynek jest ważnym elementem procesu leczniczego i wpływa na skuteczność zabiegów.
 • Po zabiegach rehabilitacyjnych należy powstrzymać się od wysiłku fizycznego i wychodzenia z budynku głównego przez co najmniej 30 minut. Wysiłek fizyczny i zmiany temperatury mogą negatywnie wpłynąć na stan zdrowia i efekty leczenia. 
 • Na zabiegi fizykoterapeutyczne należy zgłaszać się bez przedmiotów metalowych, biżuterii, zegarka itp. Przedmioty te mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych lub spowodować poparzenia skóry. 
 • Osoby z upośledzonym czuciem skórnym oraz wstawionymi metalowymi ciałami obcymi zobowiązane są powiadomić o tym lekarza przy badaniu wstępnym oraz prowadzącego zabiegi. Informacja to jest niezbędna dla doboru odpowiednich metod i parametrów fizykoterapii. 
 • Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń prowadzącego zabiegi. Prowadzący zabiegi ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, alby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pacjentom. 
 • Osoby korzystające z basenu i sauny obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu w tym zakresie. Regulamin ma na celu zapewnienie higieny, porządku i bezpieczeństwa użytkowników basenu i sauny.