CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
Praca

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA KONKURS

i zaprasza LEKARZY do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza w następujących zakresach:

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych realizowanych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne refundowane przez KRUS i NFZ oraz pełnienie dyżurów lekarskich.

 

1.      Umowa o udzielenie zamówienia na w.w świadczenia zdrowotne ma być zawarta na czas określony: od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2.      Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy dotyczącej w/w świadczeń, można zapoznać się w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów w dniach od 17.12.2013 r. do dnia 20.12.2013 r. w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00 i 20.12.2013 r. do godz. 11.00, a także na stronie internetowej: www.jedlec.pl

3.      Miejsce i termin składania ofert dotyczących umów - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów do dnia 20.12.2013 r. do godz. 12.00.

4.      Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów i w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 12.00, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

5.      Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu na umowy – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, dnia 20.12.2013 r. godz. 13.00

6.      CRR KRUS w Jedlcu zastrzega sobie prawo do:

- odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7.      CRR KRUS w Jedlcu informuje o możliwości składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

Jedlec, dn. 16.12.2013 r.
 
Materiały do pobrania w zakładce obok